12:51 20/07/2021

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV: 6 người có đơn phản ánh

Quang Trung

Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự xác định thông tin nêu trong các đơn phản ánh là không có cơ sở và thống nhất 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV...

Quốc hội nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn
Quốc hội nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, sáng 20/7, Quốc hội đã nghe Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV được căn cứ theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/6/2015; căn cứ Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; căn cứ Báo cáo số 771/BC-TBGQKNTC ngày 07/7/2021 và Báo cáo số 779/BC-TBGQKNTC ngày 12/7/2021 của Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; trên cơ sở Tờ trình số 776/TTr-HĐBCQG-TBNS ngày 09/7/2021 của Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử quốc gia.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sau đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của tỉnh Bình Dương. Như vậy, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10/6.

Ngày 12/7, Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ 8 để xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng bầu cử quốc gia đã nghe Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo báo cáo về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Tiểu ban Nhân sự báo cáo về việc xem xét tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Thanh cho biết, đến ngày 12/7, việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho thấy, có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. Có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh.

Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn
Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV - Ảnh: Quochoi.vn

"Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo", bà Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Tuy nhiên, theo bà Thanh, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

"Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV", bà Nguyễn Thị Thanh thông tin.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia có mặt 100% biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.