08:06 27/12/2016

“Xóa bỏ việc chạy chọt, bổ nhiệm người nhà”

Bảo Quyên

Tuyển chọn công chức cần công khai tiêu chí, minh bạch để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng 
chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách
 nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của người đứng
 đầu.
Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.
“Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm dư luận quan tâm. Không để xảy ra tình trạng bổ nhiệm đúng quy trình nhưng người được bổ nhiệm không xứng đáng”.

Chỉ đạo trên được Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Bộ Nội vụ, ngày 26/12.

Tại hội nghị, bên cạnh một số mặt tích cực, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ phải khắc phục ngay một số hạn chế, trong đó phải tiếp tục cải cách thể chế để đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực được phân công; chấm dứt tình trạng “nợ” văn bản hiện nay.

Ông cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng trong việc xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả và thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

“Tuyển chọn công chức, viên chức cần công khai tiêu chí, tiêu chuẩn, minh bạch để ứng viên cạnh tranh với khả năng thực sự, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. Rà soát sửa đổi ngay các thủ tục, quy trình bất hợp lý, sớm xoá bỏ tình trạng chạy chọt, tuyển dụng và bổ nhiệm người nhà”, Phó thủ tướng chỉ đạo.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cần tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Có chính kiến rõ ràng về cơ cấu tổ chức, phương án phân định thẩm quyền giữa các cơ quan phụ trách các lĩnh vực.

Về công tác quản lý hội, tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ và thanh niên, Phó thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Nội vụ cần tiếp tục hoàn thiện luật về hội, nghiên cứu xây dựng đề án liên quan đến các tổ chức phi chính phủ phù hợp với điều kiện, phong tục, văn hoá của Việt Nam.

Khẩn trương trình Chính phủ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi các quy định của pháp luật về thi đua-khen thưởng. Khắc phục tình trạng “nặng trên, nhẹ dưới”, khen thưởng cho cơ sở và cá nhân có thành tích thực sự.

Bộ Nội vụ cũng được yêu cầu thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan Nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu.