16:54 01/07/2018

13 doanh nghiệp niêm yết thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

MHC, VXB, HU3, VTV, X20, DHA, TCH, VSM, SMC, VE3, DC4, VCG và VEG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

MHC, VXB, HU3, VTV, X20, DHA, TCH, VSM, SMC, VE3, DC4, VCG và VEG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần MHC (mã MHC-HOSE) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 2/7/2018.

* Ngày 20/7/2018, Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (mã VXB-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.050 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/7/2018.

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (mã HU3-HOSE) chi trả cổ tức lần 2/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/7/2018.

* Ngày 25/7/2018, Công ty Cổ phần VICEM Vật tư Vận tải Xi măng (mã VTV-HNX) chi trả cổ tức đợt 2/2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), trong đó: trả cổ tức đợt 2/2017 là 15% và tạm ứng cổ tức năm 2018 là 5%. Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7/2018.

* Ngày 16/7/2018, Công ty Cổ phần X20 (mã X20-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7/2018.

* Ngày 2/8/2018, Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA-HOSE) thanh toán cổ tức phần còn lại năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Trong đó: thanh toán cổ tức phần còn lại 2017 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 là 10%. Ngày đăng ký cuối cùng: 5/7/2018.

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã TCH-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7/2018.

* Ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần Container miền Trung (mã VSM-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/7/2018.

* Ngày 18/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/7/2018.

* Ngày 31/7/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng Điện VNECO 3 (mã VE3-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2018.

* Ngày 6/8/2018, Công ty Cổ phần DIC số 4 (mã DC4-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2018.

* Ngày 31/7/2018, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) trả cổ tức lần 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2018.

* Ngày 30/7/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Everland (mã EVG-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2018.