22:30 16/11/2017

16 doanh nghiệp chốt danh sách thanh toán cổ tức

Hà Anh

LIX, PCE, NKG, SFG, PAC, LCD, LHC, VPS, GAS, BWE, GMX, BXH, DVP, DAE, TMP và BFC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

LIX, PCE, NKG, SFG, PAC, LCD, LHC, VPS, GAS, BWE, GMX, BXH, DVP, DAE, TMP và BFC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 1/12/2017, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2017.

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung (mã PCE-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2017.

* Ngày 21/12/2017, Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2017.

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Phân bón miền Nam (mã SFG-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017.

* Ngày 14/12/2017, Công ty Cổ phần Pin Ắc quy niềm Nam (mã PAC-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017.

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (mã LCD-HNX) trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017.

* Ngày 8/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017.

* Ngày 7/12/2017, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2017.

* Ngày 13/12/2017, Tổng công ty khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (mã GAS-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2017.

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2017.

* Ngày 6/12/2017, Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2017.

* Ngày 30/11/2017, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2017.

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã DVP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017.

* Ngày 15/12/2017, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp.Đà Nẵng (mã DAE-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017.

* Ngày 12/12/2017, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2017.

* Ngày 8/12/2017, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2017.