23:54 13/04/2009

5 nguyên tắc dự kiến về thu phí giao dịch ATM

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước xây dựng 5 nguyên tắc thu phí giao dịch ATM, đang tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện

Theo nội dung dự thảo, tổng giám đốc (giám đốc) tổ chức phát hành thẻ được xây dựng biểu phí giao dịch ATM áp dụng đối với chủ thẻ của tổ chức mình, bảo đảm nguyên tắc không thu phí vấn tin số dư tài khoản; áp dụng mức phí bằng không (0) đối với các giao dịch nội mạng: rút tiền mặt và in sao kê tài khoản.
Theo nội dung dự thảo, tổng giám đốc (giám đốc) tổ chức phát hành thẻ được xây dựng biểu phí giao dịch ATM áp dụng đối với chủ thẻ của tổ chức mình, bảo đảm nguyên tắc không thu phí vấn tin số dư tài khoản; áp dụng mức phí bằng không (0) đối với các giao dịch nội mạng: rút tiền mặt và in sao kê tài khoản.
Ngân hàng Nhà nước xây dựng 5 nguyên tắc thu phí giao dịch ATM, đang tổ chức lấy ý kiến các thành viên thị trường để hoàn thiện.

5 nguyên tắc này được xây dựng trong khuôn khổ dự thảo lần 2 thông tư hướng dẫn về nguyên tắc thu, trả và chia sẻ phí đối với các giao dịch thẻ nội địa tại máy giao dịch tự động, thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hàng hóa - dịch vụ.

Cụ thể, 5 nguyên tắc thu phí ATM được xác định:

Thứ nhất, tổng giám đốc (giám đốc) tổ chức phát hành thẻ được xây dựng biểu phí giao dịch ATM áp dụng đối với chủ thẻ của tổ chức mình, bảo đảm nguyên tắc không thu phí vấn tin số dư tài khoản; áp dụng mức phí bằng không (0) đối với các giao dịch nội mạng: rút tiền mặt và in sao kê tài khoản; miễn phí 3 giao dịch ngoại mạng rút tiền mặt đầu tiên trong mỗi tháng đối với đối tượng khách hàng sử dụng thẻ để nhận lương từ ngân sách nhà nước, lương hưu, trợ cấp từ bảo hiểm xã hội; mức thu phí in sao kê đối với giao dịch ngoại mạng được quy định hợp lý, thấp hơn phí rút tiền mặt ngoại mạng nhằm khuyến khích tiết kiệm chi phí in ấn.

Thứ hai,  các tổ chức phát hành thẻ chỉ được thu phí giao dịch ATM đối với chủ thẻ theo mức quy định tại biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình và không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài biểu phí đã ban hành.

Thứ ba, tổ chức phát hành thẻ không được phép thu của chủ thẻ phí giao dịch ATM đối với các giao dịch ATM thực hiện không thành công.

Thứ tư, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ không được thu phí đối với chủ thẻ thực hiện giao dịch ATM.

Thứ năm, trong trường hợp cần thiết, để thực hiện chính sách của Nhà nước và quản lý hoạt động ngân hàng trong từng thời kỳ, tổ chức phát hành thẻ phải tạm dừng thu phí giao dịch ATM không hợp lý, trái với nguyên tắc quy định tại thông tư này và có văn bản giải trình theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng xác định một số nguyên tắc thu phí giao dịch POS, phí chiết khấu thương mại. Theo đó, tổ chức phát hành thẻ không được thu phí đối với chủ thẻ thực hiện giao dịch POS mua hàng hóa - dịch vụ.

Tổ chức phát hành thẻ chỉ được thu phí giao dịch POS đối với chủ thẻ theo mức quy định tại biểu phí dịch vụ thẻ của tổ chức mình và không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài biểu phí đã ban hành; không được phép thu của chủ thẻ phí giao dịch POS đối với các giao dịch thực hiện không thành công.

Tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ và đơn vị chấp nhận thẻ không được thu phí đối với chủ thẻ thực hiện giao dịch POS; tổ chức thanh toán thẻ được xác lập mức phí chiết khấu thương mại đối với đơn vị chấp nhận thẻ cho các giao dịch POS mua hàng hóa - dịch vụ theo nguyên tắc thỏa thuận, chia sẻ lợi ích và bù đắp chi phí. Mức phí chiết khấu thương mại được xác định theo tỷ lệ phần trăm tính trên giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa - dịch vụ.

Trước khi thực hiện thu phí giao dịch ATM và phí giao dịch POS, quy định dự kiến của thông tư là các tổ chức phát hành thẻ phải đáp ứng các điều kiện như phải xây dựng, hoàn thiện và ban hành quy trình nội bộ về dịch vụ ATM, dịch vụ POS đảm bảo chặt chẽ, an toàn tài sản và đúng pháp luật; xây dựng biểu phí giao dịch ATM, phí giao dịch POS và báo cáo Ngân hàng Nhà nước trước 15 ngày kể từ ngày công bố ra công chúng biểu phí sẽ áp dụng.

Các tổ chức phải hành thể cũng phải công bố các thông tin cần thiết về dịch vụ ATM, dịch vụ POS của tổ chức mình (địa điểm đặt máy ATM; việc kết nối ngoại mạng; những dịch vụ cung cấp; thủ tục và thời gian giải quyết tra soát, khiếu nại;...) và cam kết bồi hoàn số tiền giao dịch và các chi phí liên quan cho chủ thẻ khi xảy ra tổn thất do lỗi của tổ chức phát hành thẻ.