17:16 11/06/2021

67 tổ chức tín dụng triển khai "tín dụng xanh"

Ánh Tuyết -

Hết quý 1, dư nợ cấp "tín dụng xanh" chiếm 3,6% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Khoảng 10% các ngân hàng hỗ trợ, ưu đãi cho các khoản tín dụng xanh. Tín dụng vẫn chảy nhỏ giọt vào dự án tăng trưởng bền vững...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Báo cáo mới nhất của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) cho thấy, đến hết quý 1/2021, dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh là 334.644,35 tỷ đồng, chiếm 3,6% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tăng 0,46% so với năm 2020.

Trong đó, tín dụng xanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh, chiếm hơn 39% tổng dư nợ tín dụng xanh; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch chiếm 37%.

Dư nợ tín dụng đã được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội là 1.312.659,67 tỷ đồng, chiếm 14,17 % tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tăng 1,77% so với cuối năm 2020, với 734.167 khoản cấp tín dụng được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội.

Đến nay, có 84 tổ chức tín dụng đã gửi báo cáo kết quả triển khai Quyết định 1552/QĐ-NHNN ngày 6/8/2015 về Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020, đại diện cho trên 80% dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng. 

Tuy nhiên, mới chỉ có 67/84 tổ chức tín dụng triển khai các nội dung có liên quan về phát triển ngân hàng xanh, tín dụng xanh, trên cơ sở lồng ghép  các quy định, văn bản chỉ đạo điều hành trong hoạt động ngân hàng.

Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2012-2020. Nguồn: SBV
Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2012-2020. Nguồn: SBV
Song song, có 9/84 tổ chức tín dụng, tương đương 10,7% số lượng các ngân hàng có thiết lập các hỗ trợ, ưu đãi cho các khoản tín dụng xanh. Các hỗ trợ, ưu đãi cho các khoản tín dụng xanh thường là những ưu đãi về lãi suất.

Cũng chỉ có 11 ngân hàng, tương đương 13% đơn vị có quy trình thẩm định riêng đối với các khoản cấp tín dụng xanh.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với nhiệm vụ được giao tại Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh và nhận thức được vai trò của nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, xanh và bền vững, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm thúc các mục tiêu được nêu trong chiến lược. 

Trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước cũng  chủ động lồng ghép, xây dựng các giải pháp, chương trình tín dụng góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án góp phần bảo vệ môi trường, hỗ trợ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

 

Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 6/8/2015 đặt ra hai mục tiêu chính. 

Thứ nhất, thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng xanh, hướng tới một nền kinh tế các – bon thấp, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên, phát triển các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức, vai trò và năng lực của ngành ngân hàng trong thực hiện cấp tín dụng cho các ngành kinh tế xanh, phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp thực hiện tăng trưởng xanh.  Nguồn: SBV