08:54 02/07/2007

Bảy lưu ý của Thanh tra với công ty niêm yết

Hoàng Lộc

Việc thực hiện lập báo cáo và công bố thông tin của các tổ chức niêm yết còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập

Các thông tin quan trọng, có giá trị và có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư phải tuân thủ quy định về nội dung và thời gian công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, kịp thời - Ảnh: VT.
Các thông tin quan trọng, có giá trị và có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư phải tuân thủ quy định về nội dung và thời gian công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, kịp thời - Ảnh: VT.
Sau đợt kiểm tra tình hình thực hiện công bố thông tin của một số công ty niêm yết từ ngày 23/4/2007 đến ngày 24/5/2007, ngày 28/6/2007, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã công bố những đánh giá chi tiết, trong đó đề nghị các tổ chức này lưu ý đến 7 vấn đề chính.

Theo đánh giá của Thanh tra, việc chấp hành các quy định về lập báo cáo và công bố thông tin của các tổ chức niêm yết nhìn chung đã có cố gắng và đang đi dần vào nề nếp. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, việc thực hiện lập báo cáo và công bố thông tin của các tổ chức niêm yết còn bộc lộ nhiều yếu kém, bất cập nhất định kể từ khi Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành.

Lưu ý thứ nhất được đề cập đến là việc tổ chức quán triệt quy định tại Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, các công ty phải sớm ban hành quy trình lập báo cáo và công bố thông tin phù hợp với đặc điểm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mình.

Trong quy trình phải quy định rõ về tổ chức bộ máy, phân công trách nhiệm của từng người có liên quan đến việc thực hiện công bố thông tin cần được quy định chi tiết, đảm bảo tính chặt chẽ, liên tục kiểm soát giữa các khâu trong quá trình lập báo cáo và công bố thông tin. Khi những người phụ trách công bố thông tin đi vắng hay thay đổi công việc thì phải có quy định bằng văn bản người thay thế để tiếp tục theo dõi và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Thứ hai, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc cần phổ biến và quán triệt quy định công bố thông tin, giao dịch của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ tại hội nghị Đại hội đồng cổ đông trong kỳ tới để cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và cổ đông lớn thực hiện nghiêm túc quy định báo cáo, công bố thông tin trước và sau khi giao dịch theo đúng pháp luật; ngăn ngừa việc dò rỉ thông tin nội bộ, hoặc lợi dụng có được thông tin để tham gia vào hoạt động giao dịch nội gián, thao túng thị trường.

Thứ ba, Ban Lãnh đạo công ty cần có sự quan tâm thích đáng đến công tác lập báo cáo và công bố thông tin, cử cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp tham gia vào quá trình soạn thảo báo cáo và thực hiện công bố thông tin, đồng thời tạo điều kiện cho người công bố thông tin tham gia các khóa đào tạo về chứng khoán, thị trường chứng khoán, công bố thông tin và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các cán bộ phụ trách công bố thông tin cũng cần phải thông báo rõ địa chỉ, số điện thoại, email của mình để các tổ chức, cá nhân có liên quan tiện liên lạc.

Thứ tư, chủ động hơn trong việc thực hiện công bố thông tin bất thường, các thông tin phải công bố trong vòng 24h như các sự kiện xảy ra theo quy định hiện hành, các thông tin quan trọng, có giá trị và có thể ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư phải tuân thủ quy định về nội dung và thời gian công bố thông tin, đảm bảo tính chính xác, kịp thời.

Thứ năm, sớm triển khai việc thiết lập phương tiện công bố thông tin hiện đại, sử dụng website để thực hiện việc công bố thông tin một cách đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; công khai địa chỉ website theo quy định.

Thứ sáu, củng cố các tủ tài liệu, cặp hồ sơ, nơi bảo quản, lưu trữ báo cáo, tài liệu về công bố thông tin kể cả bằng văn bản và bằng file dữ liệu và tạo thuận lợi cho các cổ đông, các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan có thể dễ dàng tiếp cận, tham khảo và kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Thứ bảy, phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí để xác nhận, giải thích hoặc công bố chính thức ra công chúng. Tổ chức công bố thông tin và kể cả cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm về các thông tin đăng tải và những người đã phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng phải chịu trách nhiệm về những điều đã phát ngôn. Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều thông tin chưa được thẩm định hoặc thông tin không chính thức về nhân sự, tình hình hoạt động kinh doanh, việc ký kết hợp đồng,.v.v. của một số công ty niêm yết.

Trong thời gian tới, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán sẽ tổ chức đợt kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa, ngăn ngừa hạn chế thiếu sót tại một số tổ chức niêm yết, nhằm đưa công tác lập báo cáo và công bố thông tin đi vào nề nếp đúng quy định.