22:13 30/03/2010

BBC đặt mục tiêu lãi hơn 42 tỷ đồng

N.Anh

Đại hội cổ đông BBC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010, phát hành cổ phiếu ESOP

Đại hội cổ đông BBC không thông qua việc phát hành 3.084,156 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội cổ đông BBC không thông qua việc phát hành 3.084,156 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC-HOSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2010 và phương án phát hành cổ phiếu ESOP.

Theo đó, BBC đặt kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu đạt 746,364 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 42,761 tỷ đồng; chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 12%/mệnh giá.

Về kế hoạch đầu tư năm 2010, công ty dự kiến đầu tư vào Nhà máy Bibica Biên Hòa 26,668 tỷ đồng; Công ty TNHH Bibica miền Đông (14,580 tỷ đồng); Nhà máy Bibica Hà Nội (3,096 tỷ đồng) và Dự án Nhà máy Bibica Hưng Yên (28,8 tỷ đồng).

Đồng thời, đại hội cổ đông công ty đã thông qua phương án phát hành 100.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho chán bộ công nhân viên chủ chốt trong công ty, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điểm đáng chú ý là đại hội cổ đông công ty không thông qua việc phát hành 3.084,156 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, mệnh giá 10.000 đồng với tỷ lệ nhận quyền 5:1.

Được biết, doanh thu thuần năm 2009 của BBC đạt 627 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 57,3 tỷ đồng.