17:36 08/12/2009

BHS, PHR công bố kết quả kinh doanh 11 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009

Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa và Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) công bố kết quả sản xuất kinh doanh với doanh thu thuần ước tháng 10 và tháng 11/2009 đạt 352,145 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 1.009,883 tỷ đồng - bằng 96,24% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước tháng 10 và tháng 11/2009 đạt 18,501 tỷ đồng, lũy kế tháng 11 năm 2009 đạt 100,034 tỷ đồng - bằng 104,22% kế hoạch năm.

* Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR-HOSE) công bố, tháng 11/2009 công ty khai thác được 3.023 tấn mủ cao su, tiêu thụ 3.110 tấn mủ với doanh thu đạt 119,4 tỷ đồng. Ngoài ra, trong tháng 11, công ty đã tổ chức bán đấu giá 256,29 ha cao su thanh lý với giá đấu thành công cao hơn dự kiến là 37,56% với lợi nhuận thanh lý  từ 17,27 tỷ đồng tăng lên 27,20 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện trong tháng 11 đạt 60 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng năm 2009 đạt 317,803 tỷ đồng - bằng 96,30% kế hoạch điều chỉnh, trong đó kinh doanh cao su tháng 11 đạt 40 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng đạt 214,647 tỷ đồng.