18:52 27/12/2021

Bộ Tài chính giảm 37 loại phí và lệ phí đến hết tháng 6/2022

Vũ Phong

Với việc bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm, tổng số khoản phí, lệ phí được giảm đã được nâng từ 34 khoản lên 37 khoản phí, lệ phí...

Bộ Tài chính mới đây vừa ban hành Thông tư số 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo thông tư này, 34 khoản phí, lệ phí đang được giảm tại kỳ cuối năm 2021 sẽ tiếp tục được duy trì giảm trong 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng thời, kể từ ngày 1/1/2022, Bộ Tài chính bổ sung thêm 3 khoản phí, lệ phí vào danh mục các khoản phí, lệ phí được giảm: (i) Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, khoản này được giảm 50%; (ii) giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa; (iii) giảm 20% đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt đất.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định rõ cách tính phí đối với phí sử dụng đường bộ quy định tại Số thứ tự 28 và phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại số thứ tự 36 trong biểu nêu tại Thông tư 120/2021/TT-BTC.

Cụ thể, đối với phí sử dụng đường bộ quy định tại Số thứ tự 28 trong Biểu nêu tại Thông tư 120/2021/TT-BTC sẽ được tính theo từng trường hợp như sau: Trường hợp xe ôtô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian có hiệu lực của thông tư này thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại thông tư này tính từ ngày xe ôtô được ghi nhận trong chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam là xe ôtô kinh doanh vận tải.

Trường hợp xe ôtô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 70/2021/TT-BTC với mức phí theo quy định tại thông tư này vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

Đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện quy định tại số thứ tự 36 trong biểu nêu trên được tính trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC cho khoảng thời gian có hiệu lực của thông tư này, tổ chức, cá nhân sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí theo quy định tại Thông tư số 265/2016/TT-BTC với mức phí theo quy định tại thông tư này vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tổ chức thu phí chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho tổ chức, cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022 có 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm từ 10 - 50% so với quy định hiện hành. Kể từ ngày 1/7/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Thông tư này sẽ quay trở lại thực hiện theo như quy định hiện hành.