10:03 22/01/2008

Các giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán

L.Hương

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội thảo với chủ đề “các giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam”

Ngày 22/1/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức hội thảo với chủ đề “các giải pháp kích cầu cho thị trường chứng khoán Việt Nam”, nhằm tiếp tục hoàn thiện các chính sách vĩ mô trong năm 2007 và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cách đó một tuần, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đề cập đến ba giải pháp phát triển cầu trong năm.

Thứ nhất, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân góp vốn hình thành các quỹ đầu tư đưa vào áp dụng công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ, cho phép các doanh nghiệp nhà nước được sử dụng các nguồn vốn không phải do ngân sách Nhà nước cấp để đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài theo hướng tăng cường tính công khai minh bạch và chế độ báo cáo đăng ký đầu tư nước ngoài.

Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán, về mặt quản lý, quan điểm của Chính phủ và Bộ Tài chính cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là hoan nghênh và trên tinh thần khuyến khích nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Vấn đề là khi luồng vốn này vào thì nên xử lý như thế nào? Rồi giải pháp đối với khả năng vốn ngoại vào nhiều thì xử lý lạm phát ra sao. Và cũng phải tính đến việc luồng vốn vào rồi, có thể ra.

Giải pháp kích cầu thứ hai được tính đến là công bố danh mục ngành nghề kinh doanh có kiểm soát tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài để thu hút tốt hơn luồng vốn đầu tư nước ngoài và quản lý tốt hơn luồng vốn này.

Giải pháp thứ ba là phối hợp tốt hơn các chính sách tài chính tiền tệ để tạo ra sự kích cầu linh hoạt và có hiệu quả, chuyển sang các phương thức mới kiểm soát vốn tín dụng vào chứng khoán hiệu quả hơn.