16:14 10/06/2008

Các tổ chức niêm yết phải công bố thông tin

Nguyệt Ánh

Các công ty niêm yết phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết theo thông tư số 38/2007/TT-BTC

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn đề nghị sàn Tp.HCM và sàn Hà Nội tiến hành nhắc nhở các tổ chức niêm yết thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn gửi các công ty niêm yết phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức niêm yết.

Tại điểm 2.3, mục I, Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Việc công bố thông tin của các tổ chức niêm yết phải thực hiện đồng thời với việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, có khá nhiều tổ chức niêm yết không thực hiện việc báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nội dung công bố thông tin.

Sở cũng yêu cầu các công ty chứng khoán nghiêm túc thực hiện việc công bố thông tin theo quy định tại thông tư số 38/2007/TT-BTC.