17:25 10/02/2018

Cấp số định danh cá nhân trên toàn quốc vào 2019

Bảo Quyên

Bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định

Vào 2017, Chính phủ đã thống nhất sẽ bỏ quản lý dân cư bằng hộ khẩu và chứng minh nhân dân.
Vào 2017, Chính phủ đã thống nhất sẽ bỏ quản lý dân cư bằng hộ khẩu và chứng minh nhân dân.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa có chỉ đạo đối với Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan rút kinh nghiệm trong công tác triển khai, thu thập thông tin dân cư, và tiếp tục mở rộng việc cấp số định danh cá nhân tại các địa phương, bảo đảm đến năm 2019 cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều được cấp số định danh cá nhân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Bộ Tài chính khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 9767/VPCP-KTTH ngày 14/9/2017 và Công văn số 144/VPCP-KTTH ngày 04/01/2018 để bố trí vốn cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các hạng mục công việc của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Nội vụ khẩn trương thực hiện rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo hướng dẫn của Văn phòng Ban Chỉ đạo, bảo đảm chất lượng; Bộ Ngoại giao hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Các Bộ, ngành đã được Chính phủ thông qua Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xây dựng Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương khi xây dựng Cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ, tránh chồng chéo, lãng phí. Các địa phương phối hợp Bộ Công an thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg và hoàn thành việc thành lập Ban Chỉ đạo theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 896 để triển khai đồng bộ việc cấp số định danh cá nhân cho công dân theo kế hoạch.

Văn phòng Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2018 trình Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ký ban hành trong tháng 2 năm 2018. Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, sát sao hơn nữa trong công việc.