08:31 18/07/2011

CDC trả cổ tức bằng tiền, cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng

Minh Nguyệt

29/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền, trả cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2010 của CDC.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 27/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 29/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức bằng tiền, trả cổ tức bằng cổ phiếu và thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2010 của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HSX).

Theo đó, ngày 22/8, CDC sẽ trả cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Đồng thời, CDC dự kiến phát hành 1.246.571 cổ phiếu nhằm trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010 với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu mới) và phát hành 1.246.571 cổ phiếu nhằm thưởng cổ phiếu năm 2010 với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu nhận 1 cổ phiếu mới).

Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền, cổ phiếu/cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền cổ phiếu/cổ phiếu thưởng tại lầu 8-225 Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận 1, Tp. HCM (Bến Chương Dương cũ).