02:41 18/07/2012

Chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch tự doanh tại công ty mình

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bổ sung hướng dẫn chi tiết quy định về việc mở tài khoản giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán

Ngày 17/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo bổ sung hướng dẫn chi tiết quy định về việc mở tài khoản giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán.

Theo đó, để hướng dẫn kịp thời các công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh nhưng không còn nghiệp vụ môi giới chứng khoán có thể mở tài khoản giao dịch tại Công ty chứng khoán khác, Ủy ban Chứng khoán bổ sung hướng dẫn chi tiết quy định về việc mở tài khoản giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán.

Cụ thể, công ty chứng khoán có nghiệp vụ tự doanh chỉ được phép mở một tài khoản giao dịch tự doanh chứng khoán tại chính công ty chứng khoán và không được phép mở bất cứ tài khoản tự doanh nào tại các công ty chứng khoán khác.

Trong trường hợp công ty chứng khoán đã rút nghiệp vụ môi giới thì công ty được phép mở một tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán khác để tiến hành giao dịch cho chính mình.