08:03 13/12/2016

Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội nhiều vấn đề quan trọng

Bảo Quyên

Dự kiến ban hành nghị định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho Hà Nội

<b> </b>Một phiên họp toàn thể của Quốc hội tại hội trường.<b><br></b>
<b> </b>Một phiên họp toàn thể của Quốc hội tại hội trường.<b><br></b>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị tờ trình, báo cáo phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 19 - 22/12/2016.

Theo đó, Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về dự án Pháp lệnh Phí, lệ phí tòa án; tờ trình của Chính phủ về việc ban hành nghị định quy định về một số cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù cho thành phố Hà Nội.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp chuẩn bị báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy chế lập, thẩm tra, trình Quốc hội quyết định dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 1052/NQ-UBTVQH ngày 24/10/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chuẩn bị báo cáo tiếp thu, chỉnh lý về một số vấn đề lớn của dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng giao chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2016.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị tờ trình của Chính phủ về dự án Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.