00:16 08/06/2018

Chủ tịch Đạm Cà Mau xin từ nhiệm

Hà Anh

Theo thông báo thì chỉ có một ứng cử viên là ông Văn Tiến Thanh - Phó tổng giám đốc công ty đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đạm Cà Mau.
Ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đạm Cà Mau.

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) vừa thông báo các thông tin liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Theo đó, ngày 6/6/2018, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đạm Cà Mau đã có đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, với lý do nghỉ hưu theo chế độ. Việc ông Thành xin từ nhiệm này sẽ được trình đại hội cổ đông thông qua vào ngày 12/6 tới.

Đồng thời, công ty cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị thay thế ông Thành. Theo thông báo thì chỉ có 1 ứng cử viên là ông Văn Tiến Thanh – Phó tổng giám đốc công ty đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Thanh, sinh năm 1968 đang sở hữu 30.000 cổ phiếu và được ủy quyền đại diện cho hơn 105 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 20% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DCM.

Được biết, ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua vào 30.000 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu ông Thành sẽ nắm giữ là 38.100 cổ phiếu, theo phương thức khớp lệnh qua sàn. Thời gian giao dịch từ ngày 1/6 đến ngày 30/6/2018.

Năm 2018, công ty đặt kế hoạch sản lượng đạm Cà Mau sản xuất và kinh doanh là 751.000 tấn; Kinh doanh các phân bón khác là 90.000 tấn.

Dự kiến tổng doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 5.496 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 685 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng.