11:03 28/12/2011

CLS bị phạt 70 triệu đồng vì cho giao dịch ký quỹ khi chưa được cấp phép

Minh Hà

Hiện tại, CLS chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cấp phép hoạt động giao dịch ký quỹ (margin)

Ngày 23/12/2011, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 1044/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn (CLS).

Cụ thể: Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn chưa thực hiện đóng cửa đại lý nhận lệnh tại Quảng Ngãi, vi phạm quy định tại Khoản 9 Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007;

Đồng thời, ngày 8/9/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn cho khách hàng là ông Vũ Văn Đức đặt lệnh mua chứng khoán khi trong tài khoản không có đủ tiền là vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 33 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 và hướng dẫn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại công văn số 2327/UBCK-TT ngày 29/7/2011;

Hiện tại, CLS chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cấp phép hoạt động giao dịch ký quỹ (margin).

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn là 10 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 85/2010/NĐ-CP và phạt 60 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP. Tổng cộng mức phạt là 70 triệu đồng.