01:15 30/07/2010

Công ty chứng khoán phải công khai danh mục đầu tư?

Hoàng Vũ

Đây là một khả năng được đưa ra trong nội dung dự thảo thông tư mà Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, giới đầu tư trong nước từng xôn xao về những bản tài liệu trôi nổi trên Internet, được cho là cập nhật danh mục đầu tư của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.
Hồi đầu tháng 4 vừa qua, giới đầu tư trong nước từng xôn xao về những bản tài liệu trôi nổi trên Internet, được cho là cập nhật danh mục đầu tư của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.
Đây là một khả năng được đưa ra trong nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung kế toán áp dụng đối với các công ty chứng khoán mà Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến hoàn thiện.

Dự thảo thông tư nói trên được Bộ Tài chính công bố ngày 29/7. Dự thảo đưa ra 6 điều, trong đó nội dung đáng chú ý nhất tập trung ở Điều 4 (sửa đổi phần thứ ba - hệ thống báo cáo tài chính của Thông tư 95/2008/TT-BTC).

Cụ thể, trong phần sửa đổi, bổ sung bản thuyết minh báo cáo tài chính, dự thảo trên đưa ra nội dung sửa đổi, bổ sung điểm 4 - Tình hình đầu tư tài chính mục V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán với mẫu mới.

Nếu những sửa đổi, bổ sung này được ban hành, các công ty chứng khoán sẽ phải nêu chi tiết các loại chứng khoán đầu tư, gồm: thứ nhất là chứng khoán sẵn sàng để bán, là cổ phiếu (phải chi tiết theo danh mục đầu tư), trái phiếu Chính phủ (chi tiết theo danh mục đầu tư), trái phiếu công ty (chi tiết theo danh mục đầu tư), chứng chỉ quỹ (chi tiết theo danh mục đầu tư) và các chứng khoán khác; thứ hai là chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn gồm trái phiếu Chính phủ (chi tiết theo danh mục đầu tư), trái phiếu công ty (chi tiết theo danh mục đầu tư), chứng khoán khác.

Việc nêu chi tiết danh mục trên phải đi cùng với dữ liệu về số lượng, giá trị theo sổ kế toán cuối năm và đầu năm, tăng giảm so với giá thị trường, tổng giá trị theo giá thị trường cuối năm và đầu năm…

Ngoài ra, dự thảo cũng đưa ra yêu cầu các công ty chứng khoán phải công khai rõ danh mục đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con), đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết theo địa chỉ đầu tư). Những khoản này cũng phải nêu rõ giá trị trên sổ kế toán cuối và đầu năm và giá trị đầu tư cuối năm và đầu năm.

Hiện Bộ Tài chính đang tổ chức lấy ý kiến và dự kiến hoàn thiện để ban hành thông tư trên trong năm 2010. Nếu ban hành và theo đúng lộ trình, những quy định mới nói trên (nếu giữ nguyên và thông qua) sẽ có hiệu lực cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2010 của các công ty chứng khoán.

Hồi đầu tháng 4 vừa qua, giới đầu tư trong nước từng xôn xao về những bản tài liệu trôi nổi trên Internet, được cho là cập nhật danh mục đầu tư của các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư.