11:53 22/10/2019

Coteccons: Ngành xây dựng gặp khó, lợi nhuận quý 3 giảm sâu 65%

Quỳnh Nguyễn

Các dự án bất động sản đã ký nhưng ngưng triển khai hoặc triển khai chậm, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng trong giai đoạn đấu thầu do nguồn việc ít đã ảnh hưởng đến CTD

Một dự án do Coteccons thi công vừa được cất nóc
Một dự án do Coteccons thi công vừa được cất nóc

9 tháng đầu năm, mảng dịch vụ xây dựng của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (Coteccons, HOSE: CTD) có doanh thu thuần giảm 21,7% nhưng lợi nhuận gộp giảm 50,5% so với cùng kỳ năm trước do tác động từ ngành bất động sản gặp khó, thời gian thi công dài hạn hơn dự kiến và giảm giá trong đấu thầu.

Cụ thể, trong quý 3, doanh thu thuần đạt 6.225 tỷ đồng, giảm 23,38%; lợi nhuận gộp đạt 254 tỷ đồng, giảm 55,85% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính đã giảm 35,9% đạt 50,7 tỷ đồng.

Coteccons cho biết, doanh thu quý 3 giảm do những khó khăn chung của ngành xây dựng. Các dự án bất động sản đã ký nhưng ngưng triển khai hoặc triển khai chậm, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây dựng trong giai đoạn đấu thầu do nguồn việc ít đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của CTD.

Lợi nhuận gộp giảm do giá vốn tăng cao vì một số công trình có thời gian thi công dài hơn dự kiến, làm tăng chi phí cố định. Đồng thời, áp lực giảm giá trong công tác đấu thầu với chủ đầu tư cũng làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận gộp của CTD.

Cuối cùng, doanh thu tài chính giảm chủ yếu do doanh thu được chủ đầu tư xác nhận chậm, dòng tiền thu từ khách hàng chậm, công ty phải sử dụng nguồn tiền tiết kiệm sẵn có để thanh toán cho các Nhà thầu phụ/Nhà cung cấp/Đội thi công theo điều khoản trong Hợp đồng đã ký kết. Đồng thời trong kỳ công ty có góp vốn vào Công ty Covestcons nên làm giảm nguồn tiền gửi tiết kiệm.

Lũy kế 9 tháng doanh thu thuần đạt 16.262 tỷ đồng, giảm 21,6%; lợi nhuận gộp đạt 710,9 tỷ đồng, giảm 50%. Trong đó, mảng dịch vụ xây dựng có doanh thu thuần đạt 16.218 tỷ đồng, giảm 21,7%; lợi nhuận gộp đạt 700 tỷ đồng, giảm 50,5% so với 9 tháng đầu 2018.

9 tháng lợi nhuận trước thuế đạt 604 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 477,6 tỷ đồng, giảm 60%, trong đó quý 3 đạt 165 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/09/2019, tổng tài sản của CTD đạt 14.987 tỷ đồng, giảm gần 1.836 tỷ đồng so với hồi đầu năm; chủ yếu giảm khoản phải thu ngắn hạn khách hàng (giảm 1.749 tỷ đồng). Tiền và các khoản tương đương tiền gần 4.000 tỷ đồng.

Năm 2019, CTD đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.300 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, 9 tháng CTD chỉ mới hoàn thành 46,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.