15:50 21/02/2019

Đầu năm, hai nhà đầu tư cá nhân bị phạt tiền

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với bà Lê Thanh Định và ông Nguyễn Phương Duy

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Lê Thanh Định (Bình Dương) và ông Nguyễn Phương Duy (Hà Nội) và hai quyết định trên có hiệu lực từ ngày 19/2/2019.

Cụ thể: bà Lê Thanh Định bị phạt 65 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: bà Lê Thanh Định là người liên quan với ông Nguyễn Tiến Cường - Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã SBT-HOSE) đã bán 705.650 cổ phiếu SBT từ ngày 12/09/2017 đến ngày 14/09/2017 và đã mua 788.890 cổ phiếu SBT ngày 26/09/2017 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

Đồng thời, ông Nguyễn Phương Duy bị phạt 31,25 triệu đồng báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể: ông Nguyễn Phương Duy nắm giữ 379.990 cổ phiếu EMC, tương đương 3,31% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức. Ngày 16/3/2018, ông Duy đã mua 275.080 cổ phiếu EMC và nắm giữ 655.070 cổ phiếu EMC, tương đương 5,71% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

Tuy nhiên, đến ngày 21/09/2018, ông Duy mới báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần 28 Đà Nẵng (Đà Nẵng), Ông Vũ Ngọc Nghĩa (Hà Nội); Ông Phạm Minh Phúc (Hà Nội), Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (Tp. HCM) và bà Phan Thị Thành (Quảng Ninh) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo đó, Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng (Đà Nẵng) bị phạt 200 triệu đồng do đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn từ trên 9 tháng đến 12 tháng.

Còn ông Phạm Minh Phúc (Hà Nội) bị phạt 100 triệu đồng không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể: ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã CMS) đã thực hiện giao dịch mua 2.683.593 cổ phiếu CMS từ ngày 02/11/2016 đến ngày 17/11/2016, dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.987.603 cổ phiếu lên 4.671.196 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 11g ,56 % lên 27,16% (sở hữu trên 25% số lượng cổ phiếu lưu hành của CMS) nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán).

Ông Vũ Ngọc Nghĩa (Hà Nội) bị phạt 125 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Cụ thể: từ ngày 29/01/2018 đến ngày 30/01/2018, ông Vũ Ngọc Nghĩa, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây (mã STU) đã mua 43.561 cổ phiếu STU, dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 452.243 cổ phiếu lên 495.804 cổ phiếu - tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 24,11% lên 26,43% nhưng không đăng ký chào mua công khai theo quy định.

Đồng thời, công ty buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và phải chuyển nhượng số cổ phần đó để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 25% số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sơn Tây trong thời hạn tối đa 6 tháng, quy định tại điểm c Khoản 6 Điều 13 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (Tp.HCM) bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm và Báo cáo tình hình quản trị công ty.

Bên cạnh đó, bà Phan Thị Thành (Quảng Ninh) bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể: ngày 28/5/2018, bà Phan Thị Thành đã thực hiện giao dịch mua 10.000 cổ phiếu TNQ của Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thay đổi vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của TNQ - tăng từ 568.718 cổ phiếu lên 578.718 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 15,8% lên 16,07%.

Tuy nhiên, đến ngày 29/6/2018, HNX mới nhận được công văn giải trình và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà Thành.