13:59 17/12/2009

Đến lượt Trung tâm Lưu ký nhắc nhở các thành viên lưu ký

P.V

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có công văn yêu cầu các thành viên lưu ký nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật

VSD yêu cầu các thành viên lưu ký tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát tỷ lệ ký quỹ tiền, chứng khoán của khách hàng, đảm bảo đủ số dư tiền và số dư chứng khoán để thanh toán các giao dịch.
VSD yêu cầu các thành viên lưu ký tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát tỷ lệ ký quỹ tiền, chứng khoán của khách hàng, đảm bảo đủ số dư tiền và số dư chứng khoán để thanh toán các giao dịch.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các thành viên lưu ký nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật.

Qua Công văn số 4417/VSD-LK, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) yêu cầu các thành viên lưu ký tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, thực hiện nghiêm văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các quy chế hoạt động nghiệp vụ của VSD liên quan đến giao dịch, thanh toán chứng khoán.

Cụ thể, VSD yêu cầu các thành viên lưu ký tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, kiểm soát tỷ lệ ký quỹ tiền, chứng khoán của khách hàng, đảm bảo đủ số dư tiền và số dư chứng khoán để thanh toán các giao dịch chứng khoán; thực hiện hạch toán các chứng từ lưu ký đúng theo quy định hiện hành, lưu ý ngày hiệu lực của chứng từ.

VSD cũng yêu cầu các thành viên quản lý tài khoản của khách hàng (chi tiết theo các tiểu khoản chứng khoán giao dịch, tạm ngừng, cầm cố…), đảm bảo số dư chứng khoán sở hữu của nhà đầu tư tại thành viên lưu ký khớp đúng với số dư chứng khoán của thành viên lưu ký tại Trung tâm.

“Trong quá trình xử lý nghiệp vụ, trường hợp phát hiện thành viên lưu ký vi phạm các quy định pháp luật hiện hành, VSD sẽ có biện pháp xử lý trong phạm vi thẩm quyền của VSD. Trường hợp cần thiết, VSD sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thanh tra, kiểm tra để xử lý vi phạm của thành viên lưu ký”, công văn VSD cho biết.

Trước đó, ngày 24/11, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán phải chấm dứt việc cho phép khách hàng bán chứng khoán trước ngày T+4, hoặc cho khách hàng vay chứng khoán để bán; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán trong quá trình thực hiện thanh toán, bù trừ giao dịch chứng khoán, nếu phát hiện các thành viên lưu ký vi phạm các quy định trên, kể từ ngày 1/12/2009 phải báo cáo ngay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.