08:27 09/05/2011

DRC phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1

Minh Hà

DRC sẽ phát hành 15.384.624 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 và quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng

Quý 1, DRC lãi 40,67 tỷ đồng.
Quý 1, DRC lãi 40,67 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 16/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 18/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao Su Đà Nẵng (mã DRC-HOSE).

Theo đó, DRC sẽ phát hành 15.384.624 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1 (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền được nhận 1 cổ phiếu thưởng). Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng.

Ngày 8/6, công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 1/2011 của DRC đạt 585,52 tỷ đồng; lợi nhuận gộp về bán hàng đạt 88,54 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 53 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 54,25 tỷ đồng và 40,67 tỷ đồng.

Năm 2011, DRC đặt kế hoạch với các chỉ tiêu cơ bản như: giá trị sản xuất cơ bản đạt 886 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 200 tỷ đồng và 150 tỷ đồng.