00:39 30/04/2008

Được bảo đảm số dư chứng khoán bằng hợp đồng mua bán ngoại tệ

Hoàng Vũ

Đây là cơ chế tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong giao dịch chứng khoán

Đây là cơ chế tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong giao dịch chứng khoán.

Ngày 29/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 759/UBCK-PTTT gửi các thành viên lưu ký thông báo về việc sử dụng hợp đồng mua bán ngoại tệ để xác nhận số dư của nhà đầu tư nước ngoài cho giao dịch chứng khoán.

Về vấn đề trên, Ủy ban Chứng khoán cho biết: Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư khi bán chứng khoán hoặc quảng cáo bán chứng khoán (khi đặt lệnh mua chứng khoán hoặc quảng cáo mua chứng khoán), số dư chứng khoán (số dư tiền) trên tài khoản của khách hàng mở tại thành viên phải đáp ứng điều kiện về tỉ lệ ký quỹ chứng khoán (tiền).

Để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nước ngoài khi đặt lệnh mua chứng khoán, thành viên lưu ký có thể xác nhận số dư với công ty chứng khoán về khả năng thanh toán của họ khi đặt lệnh giao dịch dựa trên hợp đồng mua bán ngoại tệ giữa thành viên và nhà đầu tư nếu có sự thỏa thuận (bằng văn bản) với công ty chứng khoán nơi họ mở tài khoản giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán cần yêu cầu các thành viên lưu ký phải cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo thanh toán các giao dịch mua chứng khoán của các khách hàng của mình với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Ngân hàng Thanh toán theo đúng quy định.