08:29 12/05/2011

EVE thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 50%

Minh Hà

EVE dự kiến phát hành 7.663.998 cổ phiếu nhằm thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2011 với tỷ lệ 50%

Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM thông báo ngày 23/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 25/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 và thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2011 của Công ty Cổ phần Everpia Việt Nam (mã EVE-HOSE).

Theo đó, ngày 15/6, EVE sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

Đồng thời, EVE dự kiến phát hành 7.663.998 cổ phiếu nhằm thanh toán cổ phiếu thưởng năm 2011 với tỷ lệ 50% (2 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu kí nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Trụ sở chính Công ty - xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Được biết, doanh thu quý 1/2011 của công ty mẹ đạt 161,38 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 69,968 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 46,86 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 37,53 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đạt mục tiêu vói doanh thu đạt 719,589 tỷ đồng, tăng 26,9% so với năm 2010 (567,014 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế dạt 130 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2010 (102,372 tỷ đồng).