17:55 26/04/2018

FPT báo lãi hơn 780 tỷ đồng quý 1/2018

Thủy Diệu

So với quý 1 năm 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT tăng lần lượt 22% và 34%

Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 của FPT đạt 653 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 23%, đạt 509 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 959 đồng tăng 23%.
Lợi nhuận sau thuế quý 1/2018 của FPT đạt 653 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 23%, đạt 509 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 959 đồng tăng 23%.

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2018 với doanh thu ghi nhận ở con số 4.751 tỷ đồng tương đương 104% kế hoạch lũy kế và lợi nhuận trước thuế đạt 781 tỷ đồng, tương đương 118%.

Theo FPT, so với quý 1 năm 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

Còn trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 hợp nhất toàn bộ FPT Retail và Synnex FPT), thì doanh thu giảm 51% và lợi nhuận trước thuế tăng 21% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 653 tỷ đồng, tăng 21%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 23%, đạt 509 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 959 đồng tăng 23%. Tỷ suất lợi nhuận đạt 16,4%, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ.

Đối với các mảng kinh doanh chính, thì mảng công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 2.453 tỷ đồng và 250 tỷ đồng, tăng tương ứng 27% và 37%. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong quý 1 đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 235 tỷ đồng, tăng 24%.

Khối viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.009 tỷ đồng, trong khi đó lợi nhuận trước thuế đạt 339 tỷ đồng, tăng 15%.

Mảng thị trường nước ngoài cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng ấn tượng, khi kết thúc quý 1/2018, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 1.827 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% và 272 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.