14:38 18/08/2007

Giao dịch quyền mua cổ phiếu phải công bố

L.Hương

Đó là nội dung chính trong công văn hướng dẫn mới nhất đối với việc giao dịch của các cổ đông nội bộ trong công ty niêm yết

Các cổ đông nội bộ sẽ phải công bố thông tin ngay cả khi thực hiện giao dịch mua, bán, cho, tặng đối với quyền mua cổ phiếu khi công ty phát hành thêm.

Đó là nội dung chính trong công văn hướng dẫn mới nhất đối với việc giao dịch của các cổ đông nội bộ trong công ty niêm yết mà Ủy ban Chứng khoán vừa ký ban hành vào ngày 17/8/2007.

Như vậy, kể từ nay, mọi giao dịch của cổ đông nội bộ liên quan đến cổ phiếu (bao gồm cả quyền mua) cũng phải công bố thông tin ra thị trường. Ông Nguyễn Sơn, Phó Trưởng ban phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán, giải thích rằng quyền mua cổ phiếu gắn liền với cổ phiếu đấy nên việc bán quyền mua hoặc mua quyền mua từ các cổ đông nội bộ đều phải công bố ít nhất một ngày theo quy định.

Thậm chí, ngay cả việc các cổ đông nội bộ thực hiện việc cho, tặng quyền mua đó cũng phải báo cáo và công bố thông tin tương tự như đối với việc giao dịch cổ phiếu thường.

Theo quy định hiện nay, giao dịch cổ phiếu của các cổ đông nội bộ của công ty niêm yết phải thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định tại điểm 4, mục IV của Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể là những cổ đông nội bộ (gồm thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, Giám đốc hoặc tổng giám đốc, Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết) phải có trách nhiệm công bố thông tin khi có ý định giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức niêm yết, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán (cho, tặng, thừa kế...).

Việc công bố thông tin được thực hiện bắt buộc thông qua báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là 1 ngày làm việc. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch, người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và tổ chức niêm yết về kết quả giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch và mức độ thay đổi tỷ lệ nắm giữ.

Trường hợp thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, giám đốc hoặc tổng giám đốc, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc, kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan không thực hiện được giao dịch cũng phải báo cáo lý do với Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán trong 3 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.