17:05 17/06/2013

Google phóng hàng chục khinh khí cầu Internet

An Huy

Google vừa bắt đầu việc phóng những khinh khí cầu công nghệ cao mang theo ăng-ten Internet vào tầng bình lưu nhằm đưa kết nối mạng tới khắp thế giới

<br>
<br>