10:45 22/09/2009

Hà Nội thu hút 225 dự án FDI

Anh Dũng

9 tháng đầu năm 2009, Hà Nội đã thu hút 400 triệu USD vốn FDI, bao gồm cả đăng ký mới và tăng vốn của 225 dự án

9 tháng đầu năm 2009, Hà Nội đã thu hút 400 triệu USD vốn FDI, bao gồm cả đăng ký mới và tăng vốn của 225 dự án. Trong đó, 189 dự án cấp mới, vốn đăng ký 152 triệu USD; 36 dự án tăng vốn 248 triệu USD.

Dự án cấp mới có vốn đầu tư lớn nhất là Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam (liên doanh giữa Trung tâm kỹ thuật truyền hình cáp Việt Nam với Pháp), vốn đầu tư 54 triệu USD.

Dự án tăng vốn lớn nhất là của Công ty Coralis Việt Nam, tổng số vốn tăng là 186 triệu USD. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, đầu tư FDI vào Hà Nội đã giảm nhiều so với năm 2008.