08:41 16/06/2011

HBC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu quỹ

Minh Hà

Từ ngày 21/6 - 21/9, HBC đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu với mục đích giao dịch là mua lại làm cổ phiếu quỹ, bình ổn giá thị trường.

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu HBC.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu HBC.
Ngày 14/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn chấp thuận cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình (mã HBC-HSX) mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Theo đó, từ ngày 21/6 đến ngày 21/9/2011, HBC đăng ký mua lại 1.000.000 cổ phiếu với mục đích giao dịch là mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bình ổn giá thị trường. Khối lượng giao dịch mỗi ngày tối thiểu 3% và tối đa 5% khối lượng đăng ký. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công số lượng cổ phiếu quỹ mà HBC sẽ nắm giữ sau khi giao dịch là 1.500.000 cổ phiếu.

Được biết, từ ngày 23/5 đến ngày 22/7/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty HBC đăng ký mua 300.000 cổ phiếu; đăng ký bán 300.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch là 303.828 cổ phiếu, chiếm 1,46% vốn điều lệ của tổ chức phát hành, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư với phương thức giao dịch là khớp lệnh và thỏa thuận.

Được biết, tổng doanh thu quý 1/2011 của HBC đạt 570,77 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 71,3 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 34,15 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 32,28 tỷ đồng.

Năm 2011, HBC đặt mục tiêu với doanh thu đạt 2.500 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng; cổ tức 30%.