14:30 21/04/2011

HNX hướng dẫn về việc chia cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế, trích lập các quỹ và bù đắp đủ lỗ trước đó.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp niêm yết trên sàn hướng dẫn việc trả cổ tức bằng tiền mặt.

Theo đó, về nguyên tắc chi trả cổ tức theo điều 93 của Luật Doanh nghiệp thì các các công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, trích lập các quỹ và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Ngay sau khi đã trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Về nguyên tắc kế toán tuân thủ nguyên tắc thận trọng, việc chia cổ tức phải đảm bảo đủ vốn kinh doanh dù với bất cứ lý do nào. Ví dụ trên Báo cáo kết quả kinh doanh là lãi nhưng báo cáo kiểm toán có ngoại trừ, lưu ý hay giới hạn phạm vi kiểm toán…và có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh (giảm lãi hoặc gây lỗ) thì phải giảm trừ tất cả các ảnh hưởng này để xác định lợi nhuận chia cổ tức.

Việc thực hiện quyền của công ty mẹ để chi trả cổ tức phải căn cứ trên báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, nếu kết quả kinh doanh của công ty mẹ nhỏ hơn trên báo cáo hợp nhất thì căn cứ trên báo cáo của công ty mẹ.