Hoàng Anh Gia Lai có thể lỗ nặng hơn

Nếu điều chỉnh, lỗ lũy kế và Thuế các khoản phải nộp nhà nước tại ngày 30/6 sẽ tăng cùng số tiền là 490,6 tỷ đồng...

Ảnh minh họa

Nguyên Minh

30/08/2019 13:07

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét.

Kiểm toán đã đưa ra nhiều ý kiến đánh giá tại báo cáo này. Theođó, vào ngày 30/6/2019, HAG đã ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị là 8.527 tỷ đồng (cuối năm 2018 là 7.594 tỷ đồng).

Dựa trên các thông tin hiện có, kiểm toán không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng vào ngày 30/6/2019 là 2.548 tỷ đồng (cuối 2018 là 2.593 tỷ) bao gồm các số dư trên. Do đó không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của HAG cho kỳ kế toàn 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019.

Ngoài ra, trong kỳ HAG đã ghi nhận một khoản thu nhập khác từ việc hoàn nhập số dư dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tại ngày 31/12/2018 với tổng tiền là 335,3 tỷ đồng. Việc trích lập này được thực hiện trong ác năm trước căn cứ vào quy định về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

Tập đoàn cũng không ghi nhận khoản dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp tương tự cho kỳ 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 với số tiền 155,3 tỷ đồng. 

Nếu tập đoàn thực hiện việc ước tính và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn của Nghị định 20 cho kỳ kế toán bán niên vừa qua, chỉ tiêu "thu nhập khác" sẽ giảm 335,3 tỷ đồng, chỉ tiêu Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành sẽ tăng 155,5 tỷ đồng, chỉ tiêu Lỗ trước thuế và sau thuế sẽ tăng với số tiền lần lượt là 335,3 tỷ đồng và 490,6 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu Lỗ lũy kế và Thuế các khoản phải nộp nhà nước tại ngày 30/6 sẽ tăng cùng số tiền là 490,6 tỷ đồng.

Trước đó, báo cáo tài chính tự lập của doanh nghiệp cho biết HAG lỗ sau thuế 712,9 tỷ, cùng kỳ năm ngoái, HAG vẫn có lãi 43,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 923 tỷ, sụt giảm 68% và trái với kết quả lãi 100,2 tỷ cùng kỳ năm ngoái, HAG lỗ hơn 691,4 tỷ đồng. 

Sau soát xét, doanh thu thuần được điều chỉnh giảm nhẹ, chi phí tài chính tăng dẫn tới khoản lỗ sau thuế được điều chỉnh tăng từ 691,4 tỷ đồng lên 706 tỷ đồng.