10:07 15/07/2013

Hơn 64% cán bộ, công chức công khai tài sản

Song Hà

Thanh tra Chính phủ tổng hợp việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012

Theo Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2013, có 58 trường hợp bị xử lý kỷ luật do chậm kê khai, chậm tổng 
hợp, báo cáo, trong đó 18 trường hợp tại Bình Phước và 40 trường hợp tại
 Tp.HCM.
Theo Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm 2013, có 58 trường hợp bị xử lý kỷ luật do chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo, trong đó 18 trường hợp tại Bình Phước và 40 trường hợp tại Tp.HCM.
Thanh tra Chính phủ cho biết, tính đến nay số cán bộ đã công bố bản kê khai tài sản là 370.650 người, chiếm hơn 64%.

Theo cơ quan thanh tra, qua tổng hợp báo cáo việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2012 của 17 bộ và cơ quan ngang bộ; 7 cơ quan thuộc Chính phủ và 14 tập đoàn kinh tế, 56 địa phương… cho thấy, đã có 104.326 người đã kê khai lần đầu, đạt 98,8%.

Đồng thời, có 472.975 người đã kê khai bổ sung trong tổng số 479.604 người phải kê khai bổ sung, đạt 98,6%; có 370.650 người đã được công khai bản kê khai tài sản, thu nhập, chiếm 64,2% tổng số người đã kê khai tài sản, thu nhập.

Tuy nhiên có 58 trường hợp bị xử lý kỷ luật do chậm kê khai, chậm tổng hợp, báo cáo, trong đó 18 trường hợp tại Bình Phước và 40 trường hợp tại Tp.HCM.

Cũng theo Thanh tra Chính phủ, trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách, tính đến cuối tháng 6/2013, có 58 địa phương tiến hành 1.320 cuộc thanh tra, kết luận 720 cuộc, kiến nghị thu hồi 125 tỷ đồng, đã thu hồi 11 tỷ đồng, đạt 9%; kiến nghị xử lý khác 239 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 94 tập thể, 376 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 10 vụ.

Đối với công tác kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, cơ quan thanh tra đã tiến hành 544 cuộc thanh tra tại 1.888 đơn vị, qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh nhiều bất cập, thiếu sót, vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đánh giá của Thanh tra Chính phủ, mặc dù đã có những kết quả bước đầu, song việc kê khai tài sản thu nhập, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, cải cách hành chính tiến độ còn chậm. Bên cạnh đóm việc thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị chưa đầy đủ, công tác tự kiểm tra, phát hiện ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế...