16:43 27/09/2018

HOSE nâng số cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ lên 80 mã

Đào Vũ

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa bổ sung thêm mã FUCTVGF2 vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

Tổng số lượng cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên sàn HOSE là 80 mã.
Tổng số lượng cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên sàn HOSE là 80 mã.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa bổ sung thêm mã chứng khoán FUCTVGF2 vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Qua đó nâng tổng số lượng cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên sàn HOSE lên 80 mã.

Nhìn chung, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt và kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ.

Cụ thể, danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ đến ngày 26/9/2018 có 80 tổ chức, quỹ niêm yết gồm:

20 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: CRC, CRE, DBD, DPG, FRT, FUCTVGF2, HPX, HSL, PMG, SGN, SMB, SCS, TCB, TGG, TPB, TVB, VHM, VPD, YBM, YEG.

4 mã thuộc diện kiểm soát đặc biệt: AGF, HVG, KAC, PNC.

11 mã thuộc diện kiểm soát gồm: CIG, ICF, LCM, NVT, OGC, PIT, PPI, PTL, PXI, RIC, VHG.

22 mã thuộc diện cảnh báo gồm: AAM, AGR, ATG, CMX, HAG, HAS, HID, JVC, LAF, NAV, PTC, PXT, RDP, SAV, SCD, SGT, TCR, TIE, TSC, TTF, VOS, VPK.

6 mã thuộc diện chậm công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã soát xét quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: APC, C47, HAI, HVX, KSH, MCG.

5 mã thuộc diện báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2017 được kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán: BHN, GIL, HLG, LEC, TNT.

9 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát sét 6 tháng đầu năm 2018 là con số âm: CHP, CLW, DXV, KDC, PVD, PXS, TMT, UDC, VIS.

2 mã thuộc diện báo cáo tài chính bán niên 2018 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: DAH, KHP.

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: ELC.