16:41 12/12/2019

"Không để cản trở, gây phiền hà trong thu phí BOT"

AN NHIÊN

Nhà đầu tư BOT phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí; không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở gây phiền hà trong thu phí

Trạm thu phí BOT Cai Lậy.
Trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý vận hành, thu tiền sử dụng dịch vụ đường bộ tại các trạm thu phí BOT.

Theo Bộ Giao thông, báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy vẫn còn một số trạm thu phí BOT chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng, doanh thu theo quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ Giao thông Vận tải; Chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu theo quy định; Miễn, giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà đầu tư BOT chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước và hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu - chi trong giai đoạn kinh doanh khai thác. Xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra xử lý vi phạm để không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Nhà đầu tư BOT phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm đảm bảo an ninh trật tự tại trạm thu phí; đảm bảo không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở gây phiền hà trong thu phí; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu phí; nghiêm túc tuân thủ chế độ báo cáo lưu lượng, doanh thu thu phí; lưu giữ liệu đầy đủ theo quy định tại Thông tư 49/2016. 

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thu phí tự động không dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với công tác tổ chức thu, công tác hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm. Tăng cường áp dụng khoa học và công nghệ, kiểm soát công tác thu phí của nhà đầu tư nhằm tránh thất thoát doanh thu.

Tổng cục Đường bộ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án BOT được giao quản lý; Quyết định theo thẩm quyền việc tạm dừng hoặc dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của hợp đồng dự án và quy định của pháp luật nhà nước.