11:50 27/08/2013

Kinh tế Việt Nam 8 tháng nhìn từ con số

Nhật Bình

Một số chỉ tiêu vĩ mô tháng 8 và 8 tháng năm 2013 qua công bố của Tổng cục Thống kê