08:00 27/11/2021

Lãi suất trái phiếu VCB_BOND_RL06_2018_16 là 6,225%/năm

Khánh Huyền -

Lãi trái phiếu VCB_BOND_RL06_2018_16 phát hành ngày 06/12/2018 áp dụng cho kỳ tính lãi 06/12/2021 – 06/12/2022 là: 6,225%/năm...

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vừa công bố lãi suất trái phiếu VCB_BOND_RL06_2018_16. Đây là loại Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_16) phát hành ngày 06/12/2018 áp dụng cho kỳ tính lãi 06/12/2021 – 06/12/2022. Mức lãi suất công bố là: 6,225%/năm (Sáu phẩy hai trăm hai mươi lăm phần trăm).  

Mức lãi suất này được căn cứ theo 2 điều kiện.

Thứ nhất, Hợp đồng Đại lý Đăng Ký, Thanh Toán và Quản Lý Chuyển Nhượng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) số 02/2018/VCB-VCBS ký ngày 18/10/2018;

Thứ hai, các điều kiện và điều khoản trong Bản công bố thông tin Trái phiếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam năm 2018 (mã Trái phiếu: VCB_BOND_RL06_2018_16) phát hành ngày 06/12/2018 (Mục 6 – Tiền lãi và lãi suất Trái phiếu);

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) với tư cách Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng.