22:04 03/04/2008

Lập Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin

Việt Nam sẽ có Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin, do Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đứng đầu

Ban chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng điều phối việc triển khai thực hiện chiến lược, cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương.
Ban chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng điều phối việc triển khai thực hiện chiến lược, cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương.
Việt Nam sẽ có Ban chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin, do Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đứng đầu.

Theo nội dung quyết định thành lập - được Thủ tướng ký ngày 2/4, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng các chủ trương, giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Ban chỉ đạo sẽ giúp Thủ tướng điều phối việc triển khai thực hiện chiến lược, cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án trọng điểm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương.

Ban chỉ đạo cũng sẽ thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, định kỳ báo cáo Thủ tướng.

Thành viên của Ban chỉ đạo là lãnh đạo của các bộ: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Phái viên của Thủ tướng và Văn phòng Chính phủ.

Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Quốc hội được mời tham gia Ban chỉ đạo.