21:15 07/10/2019

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền từ 7-11/10

Hà Anh

BBS, SSI, C69, KHW, ACS, XLV, SMC, ITS, BTD, WCS, KCE, TNW, SPH, TL4, LCG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

BBS, SSI, C69, KHW, ACS, XLV, SMC, ITS, BTD, WCS, KCE, TNW, SPH, TL4, LCG thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bút Sơn (mã BBS-HNX) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 24/10/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 (mã C69-HNX) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (mã KHW-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 07/10/2019.

* Ngày 23/10/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại 2 (mã ACS-UpCOM) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2019.

* Ngày 30/10/2019, Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà (mã XLV-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền với tỷ lệ 0,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 18/10/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin (mã ITS-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 0,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 50 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (mã BTD-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Công ty Cổ phần Bến Xe Miền Tây (mã WCS-HNX) trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 200%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 20.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 15/11/2019, Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa (mã KCE-UpCOM) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 08%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 21/10/2019, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên (mã TNW-UpCOM) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 6,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 650 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2019.

* Ngày 25/10/2019, Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - Công ty Cổ phần (mã TL4-UpCOM) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.

* Ngày 11/11/2019, Công ty Cổ phần LICOGI 16 (mã LCG-HOSE) trả cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.

* Ngày 01/11/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (mã SPH-UpCOM) tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 05%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2019.