14:05 01/12/2017

Lịch trả cổ tức của doanh nghiệp niêm yết từ 1-8/12

Hà Anh

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2017

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổng hợp ngày trả cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong tháng 12/2017.

* Ngày 1/12/2017, Công ty Cổ phần Bột giặt LIX (mã LIX-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

* Ngày 1/12/2017, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 1/12/2017, Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (mã TCT-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng).

* Ngày 1/12/2017, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) trả tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba (mã VTJ-HNX) chia cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 8,3%/cổ phiếu (1 phiếu được nhận 830 đồng).

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2017 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) tạm ứng cổ tức lần 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

* Ngày 5/12/2017, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (mã BWE-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 2,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 250 đồng).

* Ngày 6/12/2017, Công ty Cổ phần Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (mã GMX-HNX) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1/2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 7/12/2017, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (mã VPS-HOSE) trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

* Ngày 8/12/2017, Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp (mã NHC-HNX) chia cổ tức còn lại năm 2016 và chia cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Trong đó: chia cổ tức còn lại năm 2016 là 5% và chia cổ tức đợt 1/2017 là 5%.

* Ngày 8/12/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (mã LHC-HNX) trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

* Ngày 8/12/2017, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).