08:31 11/10/2011

Mekong Capital đã thoái 100% vốn tại công ty AA

Hà Anh

Mekong Enterprise Fund khai trương năm 2002, với tổng vốn cam kết là 18,5 triệu USD và tính đến cuối năm 2005 đã đầu tư hết vào 10 công ty

Mekong Capital công bố quỹ Mekong Enterprise Fund đã thoái thành công 100% khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần AA (“AA”) cho một quỹ đầu tư.

Đây là khoản thoái vốn toàn phần thứ 5 của Quỹ Mekong Enterprise Fund và là khoản thoái vốn toàn phần thứ 8 của các quỹ do Mekong Capital quản lý.

Giao dịch này đem lại tỷ lệ hoàn vốn gộp là 2 lần và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) gộp ước khoảng 10% trên tổng số cổ phần Quỹ Mekong Enterprise Fund bán ra.

Được biết, Quỹ Mekong Enterprise Fund đã đầu tư 1,67 triệu USD vào Công ty AA từ tháng 3/2003 đến tháng 7/2005.

Công ty AA là công ty kinh doanh trong lĩnh vực thi công và trang trí nội thất. Doanh thu của AA đạt mức 26,7 triệu USD năm 2009 và 40 triệu USD năm 2010. Tới thời điểm 30/6/2011, AA đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận thuần của cả năm 2011 với mức tăng trưởng là 123% so với năm 2010.