11:58 06/08/2012

Miễn công bố báo cáo tài chính bán niên cho nhiều công ty lớn

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán ban hành công văn soát xét báo cáo tài chính bán niên 2012 của công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết

Do thông tư 52 mới được ban hành nên nhiều công ty chưa thể thực hiện được Báo cáo tài chính bán niên 2012.
Do thông tư 52 mới được ban hành nên nhiều công ty chưa thể thực hiện được Báo cáo tài chính bán niên 2012.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành công văn về việc soát xét báo cáo tài chính bán niên 2012 của công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết.

Cụ thể, theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải lập và công bố thông tin về báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận… Thời hạn công bố báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét không quá 45 ngày từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính. Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ của một tổ chức khác, thì thời hạn là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính”.

Cũng theo Thông tư 52, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty đại chúng có vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên, được xác định tại báo cáo tài chính năm gần nhất có kiểm toán hoặc theo kết quả phát hành gần nhất và có số lượng cổ đông không thấp hơn 300 cổ đông tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán vào ngày 31/12 hàng năm theo danh sách Ủy ban Chứng khoán công bố.

Theo Ủy ban Chứng khoán, do Thông tư 52 mới được ban hành vào tháng 4/2012 và có hiệu lực từ ngày 1/6/2012, nên nhiều công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết chưa có kế hoạch soát xét và ký hợp đồng với công ty kiểm toán, nên chưa thể thực hiện được soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2012.

Để tạo điều kiện cho các công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết, Ủy ban Chứng khoán chấp thuận cho các công ty lớn (ngoại trừ Công ty Chứng khoán) không phải thực hiện soát xét và công bố thông tin đối với báo cáo tài chính bán niên năm 2012 và sẽ phải thực hiện đúng quy định từ năm 2013.

Đối với những trường hợp đã có kế hoạch soát xét thì vẫn phải công bố thông tin như quy định tại Thông tư 52. Tất cả các công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết sẽ phải thực hiện theo đúng quy định từ năm 2012.

Theo danh sách công ty đại chúng đã đăng ký được Ủy ban Chứng khoán công bố ngày 27/7/2012, có 991 công ty đại chúng, trong đó có 196 công ty đại chúng có vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng trở lên.