06:00 30/11/2021

Ngân sách nhà nước bội thu hơn 100 nghìn tỷ đồng sau 11 tháng

Vũ Phong -

So với thời điểm 15/10/2021 , ngân sách nhà nước đã bội thu thêm gần 81 nghìn tỷ đồng...

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021, trong đó cập nhật một số thông tin về thu, chi ngân sách nhà nước.

Theo đó, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2021 ước đạt 1.312,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,7% dự toán năm. Cụ thể, thu nội địa 1.075,8 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9%; thu từ dầu thô 35,2 nghìn tỷ đồng, bằng 151,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 201,2 nghìn tỷ đồng, bằng 112,7% dự toán năm.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 139,2 nghìn tỷ đồng, bằng 93,8%. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 187,5 nghìn tỷ đồng, bằng 94,1%.

Khoản thu từ thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 243,1 nghìn tỷ đồng, bằng 102,3%; thu thuế thu nhập cá nhân 110,4 nghìn tỷ đồng, bằng 102,4%; thu thuế bảo vệ môi trường 48,7 nghìn tỷ đồng, bằng 75,6%; thu tiền sử dụng đất 124,7 nghìn tỷ đồng, bằng 112%.

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/11/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

Về chi ngân sách, tổng chi lũy kế từ đầu năm đến thời điểm 15/11/2021 ước đạt 1.212,3 nghìn tỷ đồng, bằng 71,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 845,1 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5%; chi đầu tư phát triển 270,2 nghìn tỷ đồng, bằng 56,6%; chi trả nợ lãi 88,1 nghìn tỷ đồng, bằng 80%.

Như vậy, ước tính tới 15/11/2021, ngân sách nhà nước bội thu khoảng 100,6 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 80 nghìn tỷ đồng so với thời điểm 15/10/2021. Trước đó, tại ngày 15/10/2021, bội thu ngân sách nhà nước chỉ khoảng 19,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê đánh giá, hoạt động sản xuất kinh doanh; xuất, nhập khẩu được phục hồi trong trạng thái “bình thường mới” đã tác động tích cực làm thu ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 11 tăng 73,3% so với cùng kỳ tháng trước.

Trong khi đó, chi ngân sách nhà nước tiếp tục được tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 , đảm bảo quốc phòng, an ninh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 15/11/2021 (NGHÌN TỶ ĐỒNG)

Được biết, tại Nghị quyết số 34/2021/QH15 mới đây, Quốc hội thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 như sau: Tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.411.700 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.784.600 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 372.900 tỷ đồng, tương đương 4% tổng sản phẩm trong nước (GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 572.686 tỷ đồng.

Còn tại Nghị quyết số 40/2021/QH15 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022, Quốc hội quyết nghị tổng số thu ngân sách trung ương là 739.132 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 672.568 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.087.032 tỷ đồng, trong đó dự toán 359.982 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.