12:08 26/05/2017

"Ngành công an phải nhận diện được nguy cơ phương hại nền kinh tế"

Bảo Quyên

Chỉ đạo của Thủ tướng tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế giai đoạn 2009-2016

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lãnh đạo Bộ Công an bên lề hội nghị ngày 25/5.<br>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lãnh đạo Bộ Công an bên lề hội nghị ngày 25/5.<br>
“Việc thẩm định các chương trình, dự án kinh tế liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự chính là nhiệm vụ của lực lượng công an các cấp phối hợp với các ngành chức năng nhưng quá trình thẩm định dự án, hoạch định chính sách phải thật trách nhiệm, tuyệt đối không được lợi dụng để tư lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư”.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an ninh kinh tế giai đoạn 2009-2016 do Bộ Công an tổ chức ngày 25/5.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc cần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu cấp bách của công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong tình hình hiện nay.

Trong đó phải xác định rõ bảo đảm an ninh kinh tế là trách nhiệm của các cấp, các ngành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt. Bảo đảm an ninh kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng viên, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ tướng lưu ý phải kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế với bảo đảm an ninh kinh tế. Bảo đảm an ninh kinh tế phải xây dựng trên cơ sở nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ.

Lực lượng công an được yêu cầu phải làm tốt công tác nắm tình hình, nhận diện mối đe dọa, các nguy cơ gây phương hại đến nền kinh tế, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ.

Chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh kinh tế phục vụ tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động tái cơ cấu nền kinh tế theo đề án của Chính phủ, trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tái cơ cấu đầu tư công...

Cùng với đó phải làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia trên lĩnh vực kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, không để sơ hở, thiếu sót. Tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt hơn trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp về bảo đảm an ninh kinh tế.