18:29 07/04/2018

Ngành tài chính sẽ cắt giảm bớt các đơn vị tại huyện

Duyên Duyên

Ban cán sự Bộ Tài chính đã họp và thống nhất chỉ đạo việc rà soát đối chiếu để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Ban cán sự Bộ Tài chính đã họp và thống nhất chỉ đạo việc rà soát đối chiếu để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện trong thời gian tới.

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra trong buổi làm việc với Tổ công tác của Thủ tướng ngày 6/4.

Theo đó, báo cáo về kết quả liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2011-2015 đơn vị này đã rà soát cắt giảm 248 thủ tục hành chính và đơn giản hóa đối với 962 thủ tục hành chính.

Từ năm 2016 đến nay, ngành tài chính cũng rà soát cắt giảm 174 thủ tục và đơn giản hóa 898 thủ tục hành chính. Tính chung cho đến nay, lĩnh vực tài chính đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.072 thủ tục hành chính, chỉ còn lại 960 thủ tục hành chính.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp và đảm bảo đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở 21 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Tài chính đã tiếp tục rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh để nghiên cứu đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản và kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề nghị bãi bỏ 99 điều kiện kinh doanh trên tổng số 370 điều kiện ban đầu. Đề nghị đơn giản hóa 89 điều kiện kinh doanh.

Như vậy, tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh đề nghị cắt giảm và đơn giản hoá là 188 điều kiện, đạt 50,8%.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 3/2018, trên chuyên trang Dịch vụ công trực tuyến của cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đã công khai toàn bộ 960 thủ tục hành chính và danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc các lĩnh vực Tài chính chung, Hải quan, Thuế, Kho bạc nhà nước và Chứng khoán.

Trong đó, lĩnh vực tài chính chung có 270 thủ tục hành chính, thuế có 298 thủ tục hành chính, hải quan có 180 thủ tục hành chính, chứng khoán có 183 thủ tục hành chính và kho bạc có 22 thủ tục hành chính.

Thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính từ 01/1/2017 đến 31/3/2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành 1.340 nhiệm vụ trên tổng số 1.567 nhiệm vụ được giao. Còn 227 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong đó có 213 nhiệm vụ trong thời hạn và 14 nhiệm vụ quá hạn.

Theo giải trình của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ quá hạn gồm 9 nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật gồm 6 nghị định triển khai Luật Quản lý nợ công, Bộ đang phối hợp với Bộ Tư pháp để có ý kiến thẩm định, bảo đảm trình Chính phủ ban hành trong tháng 4/2018; 1 nghị định về hóa đơn đang được Bộ Tài chính tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành để hoàn thiện, xin ý kiến thẩm định Bộ Tư pháp.

Còn các nhiệm vụ trong các văn bản mật chưa hoàn thành đúng hạn là các nhiệm vụ có nội dung phức tạp, có tác động rộng, cần phải xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương liên quan.

Bên cạnh đó, từ năm 2014 đến nay, Bộ Tài chính cũng hoàn thành, trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua 11 luật, 03 nghị quyết là các giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 05 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 117 nghị định; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 46 quyết định; Ban hành theo thẩm quyền 900 thông tư, thông tư liên tịch.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, ngành tài chính cần phải rà soát và thực hiện cải cách mạnh mẽ hơn nữa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Nêu ví dụ thực tế về cơ chế một cửa quốc gia, Bộ trưởng cho rằng đến thời điểm hiện nay mới kết nối 41 thủ tục, với 11 bộ ngành và nếu không tiếp tục cải cách thì đó sẽ là điểm nghẽn, là nút thắt của nền kinh tế. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, các bộ, ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trong nước.

Về tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn hiệu quả, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban cán sự Bộ Tài chính đã họp và thống nhất chỉ đạo việc rà soát đối chiếu để sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện.