13:35 05/12/2019

Những điểm nhấn về thu hút đầu tư nước ngoài trong 11 tháng 2019

Đào Vũ

Trong 11 tháng năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,8 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018

Tổng quan FDI vào việt nam 11i tháng đầu năm 2019

Vốn đăng ký, dự án FDI trong 11i tháng đầu năm 2019

FDI vào Việt Nam phân theo hình thức đầu tư lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 11 năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất trong 11 tháng đầu năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất trong 11 tháng đầu năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất trong 11 tháng đầu năm 2019

tổng quan FDI vào việt nam lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 11 năm 2019

10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 11 năm 2019

10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 11 năm 2019

10 ngành nghề thu hút fdi nhiều nhất lũy kế các dự án còn hiệu lực đến tháng 11 năm 2019