13:52 25/02/2007

Phải dùng chữ ký số khi giao dịch điện tử với cơ quan tài chính

Thanh Vân

Đó là một trong những yêu cầu tại Nghị định số 27/2007/NĐ-CP mới ban hành về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính

Các tổ chức và cá nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng hệ thống thông tin tự động trong các hoạt động tài chính của mình - Ảnh: Việt Tuấn
Các tổ chức và cá nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng hệ thống thông tin tự động trong các hoạt động tài chính của mình - Ảnh: Việt Tuấn
Đó là một trong những yêu cầu tại Nghị định số 27/2007/NĐ-CP mới ban hành về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính.

Cụ thể, các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giữa các tổ chức và cá nhân với các cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.

Về mặt pháp lý, các chứng từ điện tử được sử dụng trong giao dịch điện tử sẽ chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của các bên tham gia giao dịch, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác. Đồng thời, việc tiêu hủy cũng chỉ có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận.

Các chứng từ điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do đó, các chứng từ này sẽ chỉ được tiêu hủy hoàn toàn sau khi đã hết hạn lưu trữ và không có thêm quyết định khác về các chứng từ này do cơ quan có thẩm quyền đưa ra…

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng nêu rõ, chứng từ điện tử được gửi, nhận và xử lý giữa cá nhân với hệ thống thông tin tự động hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý.

Đồng thời, các tổ chức và cá nhân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng hệ thống thông tin tự động trong các hoạt động tài chính của mình. Khi cần thiết, chứng từ điện tử có thể chuyển sang chứng từ giấy và ngược lại nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, do hoạt động giao dịch điện tử ở Việt Nam còn mới nên việc thanh – kiểm tra hoạt động này cũng được quy định rõ. Trong đó đáng chú ý là công tác phát hiện và xử lý những sai phạm trong hoạt động này. Nghị định nhấn mạnh đến “ưu tiên” về việc hòa giải giữa các bên khi xảy ra tranh chấp. Việc xử lý theo các quy định pháp luật sẽ được thực hiện sau khi việc hòa giải không thành công.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 26/2007/NĐ-CP (ngày 15/2/2007) quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.