09:19 15/04/2015

Phát hiện nhiều vụ tham nhũng, khai man tài sản

Nguyên Hà

Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 1/2015

Trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh 
tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 1/2015.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 3.503,9 tỷ đồng, 57,7 ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.513,2 tỷ đồng, 2,8 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 138,3 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng.

Cũng trong quý 1/2015, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã xử lý 32.963 đơn đủ điều kiện trong tổng số 55.422 đơn đã tiếp nhận; có 14.920 đơn khiếu nại, đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan với 11.451 vụ việc, trong đó Thanh tra Chính phủ đã tiếp nhận 3.215 đơn thư.

Qua phân loại có 985 đơn đủ điều kiện để xử lý, chiếm 33,8% . Sau khi xử lý đã ban hành 769 phiếu hướng dẫn, 212 công văn, phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ xem xét, kết luận 55 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân.     

Các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 52.207 đơn thư. Qua phân loại có 31.978 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 61,2%. Có 14.865 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2014 (khiếu nại 12.220 đơn, tăng 8,6%; tố cáo 2.645 đơn, tăng 3,6%).

Thanh tra Chính phủ cũng đã kết luận, báo cáo kết quả 22 vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; hoàn thiện báo cáo 11 vụ việc, đang kiểm tra, xác minh 22 vụ việc.

Đối với lĩnh vực phòng chống tham nhũng, các bộ, ngành, địa phương kiểm tra 867 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 7 đơn vị vi phạm.

Về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, cơ quan thanh tra tiến hành 312 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 4 vụ việc vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 9,5 tỷ đồng.

Các cấp, các ngành cũng đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác 3.270 công chức, viên chức.

Đối với việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong quý 1/2015, có 3 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, đã xử lý kỷ luật 3 người.

Ngành thanh tra đã phát hiện 7 vụ, 9 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 9,3 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 9 cá nhân, kiến nghị xử lý hình sự 6 vụ, 7 đối tượng.