07:45 25/08/2015

Phó thủ tướng cảnh báo tham nhũng khi bán cổ phần theo lô

Song Hà

"Nói bán theo lô thì rất hay nhưng dễ nảy sinh tham nhũng nếu không lường trước”

Phó thủ tướng chỉ đạo dự thảo phải quy định chặt chẽ để không xảy ra tham nhũng, đồng thời 
cũng không quá “bó” làm ảnh hưởng tới quyết tâm của các nhà đầu tư thật 
tâm muốn gắn bó với doanh nghiệp.
Phó thủ tướng chỉ đạo dự thảo phải quy định chặt chẽ để không xảy ra tham nhũng, đồng thời cũng không quá “bó” làm ảnh hưởng tới quyết tâm của các nhà đầu tư thật tâm muốn gắn bó với doanh nghiệp.
“Nói bán theo lô thì rất hay, nhưng khi thực hiện thì nhiều chuyện, dễ nảy sinh tham nhũng, làm thất thoát vốn nhà nước nếu dự thảo quyết định không lường được những vấn đề nảy sinh”.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với các bộ, ngành về dự thảo quyết định bán cổ phần theo lô, ngày 24/8.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo quyết định quy định một số nội dung về thoái vốn cổ phần nhà nước tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UpCOM do các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh làm đại diện chủ sở hữu và việc thoái vốn tại các tập đoàn, tổng công ty, công ty do nhà nước sỡ hữu 100% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần theo lô thực hiện với doanh nghiệp đã cổ phần hóa mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không cần nắm cổ phần theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước; trường hợp nằm ngoài trường hợp này phải báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định; nguyên tắc công khai minh bạch; thực hiện bán đấu giá cổ phần theo lô qua Sở giao dịch chứng khoán trên cơ sở phê duyệt bán cổ phần theo lô của cấp có thẩm quyền.

Khi bán có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá tùy theo số lượng cổ phần và tình hình thị trường nhưng mỗi phiên chỉ bán trọn 1 lô. Số lượng cổ phần 1 lô không quá 5% vốn điều lệ công ty cổ phần. Nếu bán chỉ định thì làm theo quyết định của Thủ tướng.

Thẩm quyền phê duyệt bán theo lô là bộ quản lý ngành, UBND tỉnh tại doanh nghiệp do mình làm chủ đại diện chủ sở hữu sau khi được Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến; riêng phương án bán cổ phần theo lô của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sau cổ phần hóa, bộ, UBND cấp tỉnh quyết định phương án bán sau khi có quyết định của Thủ tướng.

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài với số lượng không hạn chế. Lĩnh vực ngành nghề mà pháp luật quy định tỉ lệ tối đa tham gia đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài thì theo quy định đó. Đối tượng mua cổ phần theo lô phải là nhà đầu tư có năng lực tài chính, cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, có phương án tiếp tục sử dụng lao động hiện có, hỗ trợ doanh nghiệp để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển giao ứng dụng công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả hoạt động; người đại diện vốn nhà nước xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá báo cáo chủ sở hữu để xây dựng bán cổ phần theo lô trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cho ý kiến vào dự thảo quyết định, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh lưu ý các quy định về bán đấu giá cổ phần theo lô. Theo đó, phải đấu giá theo quy định của luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Phó thủ tướng chỉ đạo phải đấu giá công khai, nếu đấu giá không thành công thì chào bán cạnh tranh, nếu chào bán cạnh tranh không thành công nữa thì thực hiện bán thỏa thuận. Đồng thời dự thảo quyết định quy định rõ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước có thẩm quyền chào bán thỏa thuận và phải chịu trách nhiệm cá nhân trước quyết định này.

 “Nói bán theo lô thì rất hay, nhưng khi thực hiện thì nhiều chuyện, dễ nảy sinh tham nhũng, làm thất thoát vốn nhà nước nếu dự thảo quyết định không lường được những vấn đề nảy sinh. Dự thảo phải quy định chặt chẽ để không xảy ra tham nhũng, đồng thời cũng không quá “bó” làm ảnh hưởng tới quyết tâm của các nhà đầu tư thật tâm muốn gắn bó với doanh nghiệp”.

Dự kiến sau cuộc họp này, quyết định về bán cổ phần theo lô của doanh nghiệp Nhà nước sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt trong tháng 8 này.