21:30 15/04/2021

PXT bị huỷ niêm yết bắt buộc

Hà Anh

HOSE đang thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PXT do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 của PXT là -151,69 tỷ đồng - trong khi vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 của PXT là -151,69 tỷ đồng - trong khi vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (mã PXT-HOSE).

Theo HOSE, ngày 23/03/2021, HOSE đã nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của PXT, theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty là -18,01 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là -151,69 tỷ đồng - trong khi vốn điều lệ của công ty là 200 tỷ đồng. Đồng thời công ty có khoản nợ phải trả ngắn hạn đã quá hạn thanh toán với giá trị khoản 112 tỷ đồng.

Như vậy, PXT bị thua lỗ trong 03 năm liên tục (2018, 2019, 2020). Trước đó, theo BCTC kiểm toán năm 2018 lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 1,96 tỷ đồng, tuy nhiên, ý kiến kiểm toán ngoại trừ và vấn đề nhấn mạnh trên BCTC do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán cho rằng kết quả kinh doanh trước thuế của Công ty năm 2018 bị chuyển từ lãi 1,96 tỷ đồng thành lỗ 1,82 tỷ đồng. Năm 2019 công ty lỗ 21,8 tỷ đồng và năm 2020 lỗ 18,01 tỷ đồng.

Căn cứ Điểm e và điểm o Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra trường hợp: "Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét; ... các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư", PXT thuộc trường hợp có nguy cơ lỗ 3 năm liên tục nếu có xét ý kiến ngoại trừ của kiểm toán năm 2018.

HOSE đang thực hiện thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu PXT do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục theo quy định tại Điểm e và Điểm o Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155 nêu trên.